KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN

AYDINLATMA METNİ

 

Aydınlatma metnimiz, Nil Örme Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında kişisel verilerinim şirket tarafından işlenmesine ilişkin olarak ilgili kişilerin aydınlatılması amacıyla hazırlanmıştır. Çalışanlarımız, ortaklarımız, çalışan adaylarımız, stajyerlerimiz, müşterilerilemiz, tedarikçilerimiz ve ziyaretçilerimizin kişisel verilerini Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve insan haklarına ilişkin ülkemizin tarafı olduğu uluslararası sözleşmeler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) başta olmak üzere ilgili mevzuat çerçevesinde; güvence altına alınması ve işlenmesi konusuna hassasiyetle yaklaşmaktayız. 

 

Bu çerçevede, KVKK kapsamında veri sorumlusu olan Nil Örme Sanayi ve Ticaret A.Ş. veri sorumlusu sıfatıyla sizleri aydınlatmaktadır. Şirketimiz ile müşteri, tedarikçi, ziyaretçi, çalışan, çalışan adayı, stajyer sıfatı ile paylaştığınız kişisel verileriniz mevzuata uygun şekilde, faaliyet ve hizmet amaçlarımız ile bağlantılı, uyumlu ve ölçülü olarak işlenebilecek, yetkili kamu kurum ve kuruluşlara, hissedarlara ve özel hukuk tüzel kişilerine aktarılabilecektir.

 

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı;

Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında belirlenen amaçlara uygun işlenmektedir. Bu nedenle veriler; Hukukun ve dürüstlük kuralının öngördüğü biçimde,  işlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı, uyumlu, ölçülü doğru ve güncel olarak belirli, açık ve meşru amaçlar ile işlenecektir.

 

Çalışanlarımız, çalışan adayları ve stajyer ile ortaklarımızın kişisel verileri, İş Kanunu, çalışma ve sosyal güvenlik mevzuatı ile yürürlükte olan diğer mevzuatın öngördüğü zorunlulukların yanı sıra, iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, ücret politikalarının belirlenmesi, iş süreçlerinin ve faaliyetlerinin yürütülmesi, performans düzeyini ve çalışan memnuniyetini arttırmak, iş güvenliği sağlanması, muhasebe ve bankacılık işlemlerinin takibi ve yürütülmesi, çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi, çalışan memnuniyeti ve bağlılığı süreçlerinin yürütülmesi, çalışan adayı  yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, acil durum yönetimi süreçleri gibi işletmesel nedenler ile şirketimiz tarafından işlenmektedir.  

 

Ziyaretçilerimizin kişisel bilgileri (ad,soyad, kamera kaydı) destek hizmet ve bilgi işlem departmanımızda, işyerimizin ve ziyaretçilerimizin fiziksel mekan güvenliği ve  taşınır mal güvenliğinin sağlanması amacıyla alınmaktadır.

 

Müşterilerimizin ve müşteri adaylarımızın kişisel verileri  (kimlik, iletişim, banka hesap bilgileri, müşteri işlemleri, adres, kamera kaydı) iş faaliyetlerinin yürütülmesi, mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,  sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi gibi meşru amaçlarla mevzuattan kaynaklı yükümlülükler yerine getirilerek işlenmektedir. Kamera kaydı fiziksel mekan güvenliği ve  taşınır mal güvenliğinin sağlanması amacıyla alınmaktadır.

Tedarikçilerimizin kişisel bilgileri (kimlik, iletişim, banka hesap bilgileri, müşteri işlemleri, adres, kamera kaydı) iş faaliyetlerinin yürütülmesi, mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi gibi meşru amaçlarla mevzuattan kaynaklı yükümlülükler yerine getirilerek işlenmektedir. Kamera kaydı fiziksel mekan güvenliği ve  taşınır mal güvenliğinin sağlanması amacıyla alınmaktadır. 

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

 Kişisel verileriniz meşru amaçlar dahilinde, KVKK ve yürürlükte olan mevzuata uygun  olarak, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıyla paylaşılabileceği gibi, hissedar ve sınırlı bir şekilde özel hukuk tüzel kişileri ile paylaşılmaktadır. Şirketimiz bünyesinde bulunan kişisel veriler yurt dışı aktarımı yapılmamaktadır. Şirketimiz kişisel verilerinizin aktarımı konusunda gerekli hassasiyeti ve  önemi göstererek yürürlükte bulunan  mevzuata uygun davranmak ve korunmasını sağlama için azami gayret e özen göstermektedir.

 

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, şirketimiz tarafından sınırlı ve ölçülü olmamak üzere, yasal zorunluluk ve açık rıza esaslı olmak üzere muhtelif sözleşmeler,  siparişler,  faturalar,  başvuru formları.. vs gibi yazılı evraklar üzerinden, şirketimiz ile yapılan yazılı veya sözlü iletişimler vb. kanallar ile ayrıca elektronik ortamda mail yazışmalarıyla ve işyerimizde bulunan kamera görüntüleri ile toplanmaktadır. 

 

Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız

Şirketimiz bünyesinde kişisel verileri bulunan kişisel veri sahipleri KVKK  kapsamında şirketimizden, kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenebilir, kişisel verileriniz işleniyorsa buna ilişkin bilgi talep edebilir, kişisel  verilerin  amacına  uygun  kullanılıp kullanılmadığını öğrenebilir, kişisel verilerinizin aktarılıp aktarılmadığını sorabilir,  kişisel  verilerinizin  eksik  veya  yanlış  işlenmiş  olması  halinde  bunların  düzeltilmesini isteyebilir, kişisel  verilerinizin şartları oluşmuş ise silinmesini veya yok edilmesini isteyebilir, şirketimize vereceğiniz bir dilekçe ile kişisel verilerinizin işlenmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz edebilir, verilerin  kanuna  aykırı  olarak  işlenmesi  sebebiyle  zarara  uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep edebilirisiniz. Kişisel veri sahipleri yukarıda saymış olduğumuz haklarını kullanmak için yazılı talebinizi Cihangir Mh. Zafer Kızıltaş Sk. No:1 Avcılar/İstanbul veya Velimeşe OSB Mh. 236.Sk. No:14/1 Ergene/Tekirdağ adresine ıslak imzalı olarak veya  nilorme@hs02.kep.tr elektronik  posta  adresimize güvenli elektronik imza ile imzalanmış olarak gönderebilirsiniz.

 

Kişisel veri sahibi tarafından yapılacak başvuruları şirketimiz mevzuata uygun olarak sonuçlandırmakta, cevaplamaktadır. Talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizi belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi teyit edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir. Şirketimiz talebin niteliğine göre mümkün olan en kısa sürede herhalukarda 30 (otuz) gün içerisinde ilgili  talebi ücretsiz olarak değerlendirerek  sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi durumunda, kurul tarafından belirlenen tarife uyarınca ücret alınabilecektir.

 

Kişisel Verilerin Korunması için Alınan Tedbirler

Şirketimiz tarafından toplanan kişisel verilerin korunması konusunda şirketimiz gerekli özeni ve güvenliği üst düzeyde sağlamaktadır. Bu konu şirketimiz ve ortaklarımız için adeta bir kırmızı çizgi mahiyetinde hassasiyet görmektedir. Bu nedenle kişisel verileri hukuka aykırı işlemeyi önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı erişimi önlemek ve verileri hukuka uygun şekilde muhafazası tarafımızca sağlanmaktadır. Bunun için mevzuata uygun olarak gerekli teknik ve idari bütün tedbirler alınmıştır ve bu tedbirler gelişen elektronik ve güvenlik tedbirlerine göre güncellenmektedir.